اخبار تکنلوژی روز جهان | H http://www.babakcamp.ir 2021-01-04T08:30:12+01:00 text/html 2019-03-08T17:02:11+01:00 www.babakcamp.ir مدیر خدمات منشی از راه دور در سایت http://www.babakcamp.ir/post/41 <div align="center"><img class="aligncenter" src="http://www.rupload.ir/upload/474bnm77s5uh5h4g1a.jpg" alt="474bnm77s5uh5h4g1a.jpg" width="577" height="384"></div> <div><br></div><div><br></div> <div><br></div> text/html 2018-06-04T02:14:50+01:00 www.babakcamp.ir مدیر آشنایی با پنل پیامک و معرفی بهترین پنل اس ام اس کشور http://www.babakcamp.ir/post/38 <div align="center"><img src="http://rupload.ir/upload/xll2q8tusi24vms0di.jpg" alt="xll2q8tusi24vms0di.jpg" style="border: 1px dashed rgb(0, 0, 0); padding: 2px; max-width: 940px;" width="366" height="366"></div> text/html 2018-05-16T20:01:29+01:00 www.babakcamp.ir مدیر معرفی کانال آموزش خوشنویس و طراحی امضا http://www.babakcamp.ir/post/36 <div align="center"><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><b>آموزش <font color="#FF0000">خوشنویس</font> و طراحی امضا<br></b></font></div><div><br></div><div><br></div><div align="center"><img src="http://rupload.ir/upload/e67l0nn7uy6ghvt717zh.png" width="438" height="310"></div> text/html 2018-01-17T19:52:03+01:00 www.babakcamp.ir مدیر جامع ترین بانک اطلاعات مهاجرت به استرالیا http://www.babakcamp.ir/post/34 <div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-IransansBold" size="3">جامع ترین بانک اطلاعات<font color="#ff0000">&nbsp;مهاجرت به استرالیا</font></font></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img src="http://rupload.ir/upload/y4qxqd5suolwg6y1ebo5.jpg" width="442" height="294"></div><div><br></div><div></div></div><div></div> text/html 2017-12-26T02:10:14+01:00 www.babakcamp.ir مدیر اهمیت دانستن نکات مهم برای خرید موبایل و تبلت http://www.babakcamp.ir/post/35 <div align="center"><font size="2"><b><font face="Mihan-IransansBold">اهمیت دانستن نکات مهم برای&nbsp;<font color="#FF0000">خرید موبایل و تبلت&nbsp;<br></font></font></b></font></div><div align="center"><br><font size="2"><b><font face="Mihan-IransansBold"><font color="#FF0000"><img src="http://rupload.ir/upload/0ejo9mubicnixzi3e68d.jpg" alt="http://rupload.ir/upload/0ejo9mubicnixzi3e68d.jpg"></font></font></b></font></div><div align="center"><font size="2"><b><font face="Mihan-IransansBold"><font color="#FF0000"><br></font></font></b></font></div> text/html 2017-10-31T10:47:16+01:00 www.babakcamp.ir مدیر شـهر بـاید کـاغذ دیـواری باشــه http://www.babakcamp.ir/post/32 <div align="center"><font face="Mihan-IransansBold">شـهر بـاید <a href="http://shahrekaghazdivari.com/" target="_blank" title="کاغذ دیواری ">کـاغذ دیـواری</a> باشــه <br></font></div><div align="center"><br></div><br><div align="center"><img src="http://rupload.ir/upload/akio1rku8rutylh1agm.jpg" alt="http://rupload.ir/upload/akio1rku8rutylh1agm.jpg" width="451" height="403"></div><div align="center"><br></div> text/html 2017-10-26T19:33:53+01:00 www.babakcamp.ir مدیر با جدیدترین مدلهای پرده سال آشنا شوید http://www.babakcamp.ir/post/31 <div align="center"><font face="Mihan-IransansBold"><font size="3">با <a href="http://parderoz.ir/" target="_blank" title="جدید ترین مدلهای پرده ">جدیدترین مدلهای پرده</a> سال آشنا شوید</font><br></font></div><br><br><div align="center"><img src="http://rupload.ir/upload/ch0a172tzxo5lddims1.jpg" alt="http://rupload.ir/upload/ch0a172tzxo5lddims1.jpg" width="462" height="306"></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><font face="Mihan-IransansBold"><br></font> text/html 2017-10-25T19:42:34+01:00 www.babakcamp.ir مدیر خرید آنلاین بلیط هواپیما با یک کلیک ! http://www.babakcamp.ir/post/30 <h2 align="center">خرید آنلاین<font color="#FF0000"> بلیط هواپیما </font>با یک کلیک !</h2><p align="center"><img src="http://rupload.ir/upload/2q5y4flnofrrr5qsdqp7.jpg" alt="http://rupload.ir/upload/2q5y4flnofrrr5qsdqp7.jpg" width="448" height="297"></p> <font face="Mihan-IransansBold"> </font> text/html 2017-10-23T00:05:39+01:00 www.babakcamp.ir مدیر نکاتی مهم برای انتخاب سقف حیاط خلوت مناسب http://www.babakcamp.ir/post/29 <div align="center"><font size="3" face="Mihan-IransansBold">نکاتی مهم برای انتخاب<a href="http://arena.pcn.ir/" target="_blank" title="سقف حیاط خلوت"><font color="#FF0000"> سقف حیاط خلوت</font></a> مناسب<br></font></div><br><div align="center"><img src="http://rupload.ir/upload/tpyze45i7ssga5g7a0le.jpg" alt="http://rupload.ir/upload/tpyze45i7ssga5g7a0le.jpg" width="494" height="369"></div> <p><font face="Mihan-IransansBold"><strong><br></strong></font></p> text/html 2017-08-10T07:48:24+01:00 www.babakcamp.ir مدیر با آموزش زبان انگلیسی به صورت آنلاین بیشتر استراحت کنید http://www.babakcamp.ir/post/39 <div align="center"><div align="center"><img src="http://rupload.ir/upload/qat2q6iul2e00z18v.jpg" width="333" height="250"></div></div> text/html 2017-08-05T22:11:45+01:00 www.babakcamp.ir مدیر تلگرام پلاس مرجع خدمات تلگرام http://www.babakcamp.ir/post/28 <div align="center"><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><font color="#FF0000">تلگرام پلاس</font> مرجع خدمات تلگرام <br></font></div><br><br><div align="center"><img src="http://rupload.ir/upload/ug2jth9vwkoe9ybz0k2.png" alt="http://rupload.ir/upload/ug2jth9vwkoe9ybz0k2.png" height="355" width="355"><br></div> <font face="Mihan-IransansBold"><br></font> text/html 2017-07-30T14:49:34+01:00 www.babakcamp.ir مدیر آشنایی با متداول ترین ژنراتورها http://www.babakcamp.ir/post/27 <h2 align="center"><font face="Mihan-IransansBold">آشنایی با متداول ترین <font color="#FF0000">ژنراتورها</font></font></h2><p><br></p><p align="center"><img src="http://rupload.ir/upload/564q9oixj3egzz4gqz3y.jpg" alt="http://rupload.ir/upload/564q9oixj3egzz4gqz3y.jpg" height="328" width="493"></p> <h2><br></h2> text/html 2017-07-18T15:12:10+01:00 www.babakcamp.ir مدیر تاریخچه اختراع و پیشرفت ماشین لباس شویی http://www.babakcamp.ir/post/26 <div align="center"><font face="Mihan-IransansBold" size="3">تاریخچه اختراع و پیشرفت <font color="#FF0000">ماشین لباس شویی </font></font><br></div><font face="Mihan-IransansBold"><font size="3" color="#FF0000"><br></font></font><div align="center"><img src="http://rupload.ir/upload/1zi648wn4e2h7kdxog3x.jpg" alt="http://rupload.ir/upload/1zi648wn4e2h7kdxog3x.jpg" height="340" width="442"><br><br></div> text/html 2017-06-05T06:06:38+01:00 www.babakcamp.ir مدیر طراحی یک کسب و کار اینترنتی نیاز به تخصص و مشاوره دارد http://www.babakcamp.ir/post/25 <div align="center"><font face="Mihan-Iransans"><b>طراحی یک <font color="#FF0000">کسب و کار اینترنتی</font> نیاز به تخصص و مشاوره دارد<br></b></font></div><br><div align="center"><img src="http://rupload.ir/upload/3pok3li9lebofc2a7qhv.jpg" alt="http://rupload.ir/upload/3pok3li9lebofc2a7qhv.jpg"></div> text/html 2017-05-29T06:06:10+01:00 www.babakcamp.ir مدیر طراحی یک وب سایت همواره نیاز به نیروی متخصص باتجربه دارد http://www.babakcamp.ir/post/24 <div align="center"><font face="Mihan-Iransans" size="3">طراحی یک<font color="#FF0000"> وب سایت</font> همواره نیاز به نیروی متخصص باتجربه دارد</font><br></div><br><br><div align="center"><img src="http://rupload.ir/upload/ivqa67dc7fkbicda9ry.png" alt="http://rupload.ir/upload/ivqa67dc7fkbicda9ry.png" class="transparent"></div>